Opłaty

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej Notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną), którego maksymalne kwoty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się co do zasady wartość podaną przez strony.


Od wynagrodzenia Notariusza naliczany jest podatek VAT – na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w stawce wynoszącej obecnie 23%, który przekazywany jest przez Notariusza do Skarbu Państwa.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez Notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego – właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania – o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności, wniosek uwzględnia, wyznaczając notariusza do dokonania żądanej czynności. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

 

Podatki

Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością notarialną powstaje obowiązek zapłaty podatku, Notariusz – pełniący funkcję płatnika – oblicza i pobiera od podatnika podatek, a następnie wpłaca go w zakreślonym terminie właściwemu organowi podatkowemu.

Notariusz pełni funkcję płatnika:

1)  podatku od czynności cywilnoprawnych – na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – w zakresie czynności dokonywanych wyłącznie w formie aktu notarialnego,
2)  podatku od spadków i darowizn – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn – w zakresie dokonanej wyłącznie w formie aktu notarialnego darowizny albo zawartej w formie aktu notarialnego umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

 

Opłata sądowa

Jeżeli sporządzany akt notarialny zawiera w swej treści wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę – zaznaczając w akcie jej wysokość – po czym przekazuje ją właściwemu Sądowi Rejonowemu.

 

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.