Zakres usług

Notariusz Kamil Rodziewicz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1)  sporządza akty notarialne (w szczególności: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy o dział spadku, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu służebności, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, umowy, akty założycielskie i statuty spółek prawa handlowego, oświadczenia o przystąpieniu do spółek i objęciu udziałów),
2)   sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3)   sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)
4)   doręcza oświadczenia,
5)  spisuje protokoły (w szczególności: protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, protokoły dziedziczenia, protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa drugiej strony),
6)   sporządza protesty weksli i czeków,
7)   przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
8)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Oryginał aktu notarialnego sporządzany jest w jednym egzemplarzu i przechowywany jest w Kancelarii, natomiast stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym, wydawane są wypisy aktu notarialnego, mające moc prawną oryginału. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia) czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych na podstawie przepisów prawa polskiego, wyłącznie w języku polskim. Jeżeli stroną czynności jest osoba nie władająca językiem polskim, zachodzi konieczność przybrania do czynności tłumacza przysięgłego danego języka obcego.

Notariusz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.

 

Dokumenty

Osoby zainteresowane dokonaniem czynności notarialnej powinny wcześniej ustalić z Notariuszem (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną) oraz dostarczyć do Kancelarii (osobiście lub drogą elektroniczną) wszystkie informacje i dokumenty, niezbędne do przygotowania projektu danej czynności. Dokumenty niezbędne do dokonania czynności powinny być złożone w oryginale, przy czym do przygotowania projektu czynności wystarczy złożenie ich kserokopii, bądź przesłanie drogą mailową skanów dokumentów.

Każda osoba zainteresowana dokonaniem czynności notarialnej powinna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Poświadczeń kopii dokumentów za zgodność dokonuje się wyłącznie po okazaniu Notariuszowi oryginału dokumentu, nie ma przy tym potrzeby dostarczania własnych kserokopii.

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, należy dostarczyć w oryginale wypis aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo.